PREDUGOVORNA OBAVJEŠTENJA

(Naprijed navedeni uslovi su dati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Uslovi prodaje putem Internet trgovine

“Ecommerce Solution doo”

e-mail: info@tronshop.me

Značenje izraza navedenih u ovim opštim uslovima
Prodavac ECOMMERCE SOLUTION PLUS, pretežna djelatnost 47.92: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta.
www.tronshop.me – internet stranica u vlasništvu Prodavca.
Kupac – svako fizičko ili pravno lice koje je pristupilo internet stranici i naručilo proizvod.
Korisnik – svako fizičko ili pravno lice koje internet stranicu www. tronshop.me koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.
Korištenje „tronshop.me“ – pristup stranici www. tronshop.me radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet trgovine.
Online kupovina ili internet trgovina – kupovina proizvoda putem Internet stranice www.tronshop.me.
Proizvod/i – svi proizvodi koji su istaknuti na „ www.tronshop.me“, a koje je moguće kupiti putem Internet tgovine.

III.        Opšte odredbe uslova prodaje

Društvo “USAGIC ECOMMERCE SOLUTION”, ima pravo svojine kao i sva srodna prava nad internet stranicom  www.tronshop.me (u  daljnjem  tekstu “Tron”).  Korištenjem usluge “www.tronshop.me” web shopa i svih povezanih stranica i servisa na www.tronshop.me ima se smatrati da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje (u daljnjem tekstu: Uslovi), te da ih u potpunosti razumiju i prihvataju.
Ovi Uslovi primjenjuju se na prava i obaveze koja se odnose na kupovinu proizvoda putem tronshop web prodavnice – internet trgovine, te prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i tronshop -a, imaju se smatrati sastavnim dijelom Ugovora, naročito u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, saobraznosti, garancija, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti ličnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „ www.tronshop.me“ i online kupovinu.
Korisnici se upućuju da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uslovima, te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.
Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavaca ima se smatrati zaključenim u trenutku potvrđivanja porudžbine proizvoda.
Putem internet stranice „ www.tronshop.me“ nije moguće izvršiti kupovinu proizvoda van područja Crne Gore. Dostava roba poručenih na tronshop webshop-u se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore.
Kupac može biti samo punoljetno i poslovno sposobno lice. Ugovor u ime i za račun malodobnih lica kao i lica koja su poslovno nesposobna mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji, a djelimično poslovno sposobna lica ugovor mogu zaključiti samo uz prethodnu saglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.
Korisnici webshop-a „ www.tronshop.me“ dužni su da prilikom naručivanja daju tačne, važeće i potpune lične podatke, dok suprotno postupanje ovlaštava Prodavca da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi webshop „ www.tronshop.me“.
Prodavac ima ovlašćenje da bez prethodnog obavještenja mijenja sadržaj Opštih uslova, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane za webshop kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Korisnici webshop-a „ www.tronshop.me“ dužni da prilikom svake posjete web stranici pregledaju sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavaca bilo kakve odgovornosti. Sve nastale promjene stupaju na snagu objavom na www.tronshop.me Internet stranici.
Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno mogla da nastane na uređajima Korisnika kojima se pristupa na webshop “www.tronshop.me“ kao i podacima memorisanim na istim uređajima prilikom korištenja webshop-a ” tronshop.me“, a ukoliko je ista nastala usljed dejstva protivpravnih radnji trećih lica, kompjuterskih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavac. Takođe, Prodavac je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje webshop-a „ www.tronshop.me“.
Prodavac zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.
Prodavac sve materijale, fotografije i tekstove postavlja na web stranicu u duhu dobrog trgovca, a sve u cilju kako bi kupcima olakšali izbor proizvoda prilikom kupovine. Prodavac ne može garantovati da fotografije proizvoda istakute na web stranici u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Takođe, može postojati mogućnost razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, te opisanog proizvoda, ukoliko je proizvođač izmijenio neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.
Sve cijene na tronshop webshop-u su izražene u konvertabilnim markama (KM) a kompanija nije u sistemu PDV – a.
Kupac robu kupuje tako što je prvo na njenoj pojedinačnoj stranici „dodaje u korpu“, a zatim u korpi određuje poručenu količinu i zaključuje porudžbinu. Nakon zaključenja porudžbine na tronshop webshop-u kupac e-mailom dobija potvrdu porudžbine sa rekapitulacijom svih stavki. Račun za robu kupac dobija sa robom.
Registracija korisničkog naloga nije neophodan uslov za kupovinu robe na webshop-u. Registracija kupcu nudi dodatnu pogodnost čuvanja podataka, tako da ih ne mora unositi prilikom pravljenja svake sljedeće porudžbine.
Kupac ima mogućnost izbora između preuzimanja poručene robe u tronshop centrimaili dostave na kućnu adresu. U slučaju dostave na kućnu adresu ecommerce solutions d.o.o. naplaćuje troškove dostave.
Trošak dostave je jasno istaknut na stranici pojedinačne robe, kao i u korpi, odnosno, na potvrdi porudžbine i računu. Ukupan trošak dostave dvije ili više roba može biti manji od zbira troškova dostave tih roba pojedinačno. Prije zaključenja kupovine jasno je istaknut ukupan iznos koji će kupac platiti, podijeljen na vrijednost poručenih roba i vrijednost troška dostave.
Porudžbinu za koju je odabrana opcija dostave na kućnu adresu moguće je platiti pouzećem, tj. predajom novca predstavniku kurirske službe prilikom isporuke.
Potvrda koju kupac dobija za porudžbine za preuzimanje sadrži sigurnosni kod. Ovaj kod neophodno je odštampati i pokazati našem zaposlenom u prodavnici prilikom preuzimanja robe zajedno sa nekim ličnim dokumentom. Ukoliko kupac želi da neka druga osoba umjesto njega preuzme poručenu robu, neophodno je da to navede u jasno naznačenom polju prilikom pravljenja porudžbine. Porudžbine za koje je odabrana opcija “preuzmi u tronshopu” kupac može platiti online (karticom banke) ili na kasi u odabranoj prodavnici, prilikom preuzimanja robe. “Preuzmi u tronshopu” porudžbine koje su plaćene online, a nisu preuzete u roku od 7 dana, poništavaju se, uz povrat novca kupcu. Ako je kupac odabrao opciju plaćanja u prodavnici, za preuzimanje ima rok od 24 h od zaključenja porudžbine, nakon čega ona biva poništena.

IV Web prodavnica – sklapanje i raskid ugovora o prodaji na daljinu

Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Prodavca za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac potvrđivanjem porudžbine ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima, iste prihvata čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i tronshop – a, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina izabranog proizvoda putem „ tronshop.me” Internet prodavnice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima komunikacije na daljinu (Ugovor sklopljen na daljinu). Pod sredstvima za komunikaciju na daljinu imaju se smatrati sredstva koja mogu biti korištena za zaključenje ugovora između trgovca i potrošača bez njihovog istovremenog fizičkog prisustva na jednom mjestu.
Kupac ima mogućnost izbora da ga Prodavac putem Newsletter-a informiše o svim novitetima u vezi tronshop – a, a naročito u dijelu novih proizvoda i prodajnih pogodnosti. Ukoliko kupac odabere informisanje putem newsletter-a, kupcu će nakon uspješno obavljene registracije na e-mail adresu koji je naveo biti dostavljeno obavještenje o uspješnoj registraciji.
Svi proizvodi koji su istaknuti na internet stranici „ tronshop.me“ dostupni su za kupovinu, ukoliko uz  proizvod ne stoji obavještenje „Proizvod trenutno nije dostupan za poručivanje“, takođe uz sve proizvode navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. U odjeljku “Kako kupiti” korisnicima je dato detaljno uputstvo o načinu kupovine. Uslovi i način dostave navedeni su pod odjeljkom “Dostava”. Uslovi i način plaćanja su istaknuti u odjeljku “Sigurno plaćanje”.

V Cijena

Cijene proizvoda izražene su u EURIMA (€) i iste sadrže pripadajući PDV. Naznačene cijene se ažuriraju na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u maloprodajama budu različite od cijena na „ tronshop.me“, te sve navedene cijene vrijede za kupovinu online nezavisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u maloprodaji.
Prodavac je ovlašten da mijenja cijene bez prethodnog obaviještenja kao što je ovlašten bez prethodnog obaviještenja da mijenja cijene isključivo za webshop. Takođe, Prodavac je ovlašten bez prethodnog obaviještenja u svakom trenutku odrediti popust, akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode ili pak neku drugu vrstu prodajne pogodnosti. Navedene pogodnosti mogu biti isključivo za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
Nezavisno od prethodne tačke ovih Uslova, sva naručena roba biće isporučena po cijenama koje su važile pri izradi porudžbine.

VI Plaćanje

Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti pouzećem.

VII Saobraznost, garancija i podnošenje prigovora potrošača

Za svaki proizvod iz asortimana Prodavaca koji je oglašen na  „ tronshop.me“ kupac ostvaruje prava po osnovu garancije prema garantnom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobija zajedno sa kupljenim proizvodom ili po osnovu saobraznosti proizvoda u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na garantnom listu koji kupac dobija zajedno sa kupljenim Proizvodom.
Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga.
Potrošač može podnijeti prigovor:
u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;
na račun odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa.
Trgovac je dužan da opravku ili zamjenu izvrši u primjerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio.

VIII Dostava

Dostavu vrši Prodavac angažovanjem registrovanih kurirskih službi. Dostava se vrši na adresu kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi dostava se vrši do ulaza u stambenoj zgradi.
Proizvode koji su plaćeni u skladu sa dostavljenom ponudom biće isporučeni Kupcu u roku od 2 do 5 radnih dana, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavac nije u mogućnosti da isporuči u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan da pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog  oštećenja ima pravo da odbije preuzimanje istog, te može tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.
U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog koji je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, a dužan je da vrati pogrešno dostavljeni proizvod.
Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobija sva dokumenta koje prate proizvod (upustvo za upotrebu, garantni list itd.), račun, potvrdu o prijemu pošiljke koju je u obavezi da potpiše. Potpisom na potvrdi o prijemu pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih oštećenja.
Dostava se vrši samo na teritoriji Crne Gore.

IX Raskid ugovora i povraćaj

U slučaju nezadovoljstva robom kupljenom na webshop-u www. tronshop.me, kupac ima pravo da je vrati u roku od 14 dana od dana isporuke.
Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

– ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je prilagođena potrošaču.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti “eCommerce Solutions” d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka od 14 dana od dana isporuke.
Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se na Internet stranici tronshop.me.
Izjavu-obavještenje na obrascu iz prethodne  tačke je potrebno poslati na sledeću način: putem pošte na adresu “USAGIC ECCOMERCE SOLUTION” ili slanjem elektronske pošte na: info@tronshop-me.stackstaging.com

.

Kupac može vratiti robu isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i ima prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za upotrebu).
Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam.
U roku do 14 dana od pristizanja obavještenja o povratu robe od strane kupca i nakon prijema neoštećene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, naše preduzeće će kupcu vratiti cjelokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahtijeva drugačije. U slučaju da korisnik zahtijeva drugi način povrata plaćenog iznosa, prodavac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu “eCommerce Solutions doo” d.o.o. Podgorica, 19 DECEMBAR br. 5 81000 bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
Sve  troškove povraćaja robe korisnik mora snositi sam. Korisnik može da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 020/690283 ili se javi na info@tronshop-me.stackstaging.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

X ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Prodavac vrši prikupljanje ličnih podatka Kupaca samo u onoj mjeri koja je potrebna za ispunjenje svojih obaveza, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima, dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima kao i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
Prodavac se obavezuje da će štititi lične podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a ujedno se obavezuje da lične podatke neće ni na koji način ustupiti trećim licima bez prethodne saglanosti Kupca. (osim u slučejevima definisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Sl.list CG br. 44/12)
“eCommerce Solutions” d.o.o. ne vrši evidenciju broja vaše kreditne/debitne kartice niti memoriše transakcijske podatke. “tronshop” za naplatu kreditnih/debitnih kartica koristi usluge treće strane, ovlašćene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
Kupac ima pravo da zatraži dopunu, ispravku ili izmjenu netačno unešenih ličnih podataka.

XI Izjava o “kolačićima” (Cookie policy)

Na sajtu www. tronshop.me se koriste tzv. kolačići (cookies). To su kodovi u pozadini stranice koji prikupljaju zbirne podatke o ponašanju posjetilaca na sajtu poput: broja ljudi koji su posjetili sajt u određenom periodu, broja ljudi koji su prelistali katalog, prosječne dužine trajanja posjete i slično. Ovi podaci se koriste u cilju dobijanja smjernica za podizanje kvaliteta sadržaja i poboljšanje korisničkog iskustva na sajtu www. tronshop.me. Podaci koji su prikupljeni preko kolačića uvijek su u zbirnoj, a nikad u pojedinačnoj formi. To znači da imamo informacije npr. o tome koliko korisnika je posjetilo određenu stranicu, ali ne i koji su to korisnici.
Prema regulativi EU, “TronShop” prije spremanja “Cookie”-a mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.tronshop.me Internet prodavnice korisnik pristaje na upotrebu “Cookie”-a.
Korisnik isključivanjem “Cookie”-a odlučuje hoće li da dospusti memorisanje kolačića na svom kompjuteru. Podešavanja kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u web pretraživaču koji korisnik koristi za pregledanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od  funkcionalnosti koje daje tronshop Internet prodavnica.

XII Ostale odredbe

Kupci mogu da koriste sve usluge na webshop-u „ tronshop.me“ samo u cilju ostvarivanja prava na online kupovinu kao i prateće radnje isključivo u nekomercijalne svrhe. Vršenje bilo koje vrste promjena na web stranici Tronshop – a je strogo zabranjeno, kao i kopiranje, javno izvođenje i sl.
“Tronshop” zadržava pravo da obljavljivanje sadržaja svoje web stranice ustupi trećem licu samo u slučaju sklapanja ugovora koji uređuje prava i obaveze Prodavaca i trećeg lica koje objavljuje informacije.
Pri kupovini bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavac ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim sa dozvolom od proizvođača.
“Tronshop” može na svojoj web stranici odgovarajućim linkovima pružati mogućnost posjete drugih web stranica drugih pravnih i fizičkih lica, u kom slučaju napominjemo da iste nisu u vlasništvu Prodavca i ovi Uslovi u slučaju korištenja tih web stranica se ne primjenjuju u odnosu na Prodavac-Kupca. Tronshop te web stranice ne kontroliše i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjeta tih stranica je u potpunosti na ličnu odgovornost Kupca.
Zbog postojanja mogućnosti da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili tačne, Prodavac će nastojati da u tim slučajevima obavijestiti Kupca koji je izvršio  porudžbinu i to na način što će Kupcu ponuditi opciju da ostane pri svojoj porudžbini ili istu izmjeni. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
Prodavac  zadržava pravo na objavljivanje dijela sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
a)  se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku;
b)  se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su opšteprihvaćeni u B/H/S jeziku, odnosno, zajedničkoj terminologji;
c) postoji rizik da se  značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na B/H/S jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.
Proizvodi poručeni preko webshop-a www.tronshop.me se isporučuju u fabričkom pakovanju. Montažu proizvoda, ukoliko je potrebna, organizuje kupac po uputstvu za upotrebu, osim ako nije drugačije naglašeno.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti klikom na link ispod.

Odjavite se sa naše marketinške liste

Možete se odjaviti sa naših marketinških komunikacija tako što ćete kliknuti na „unsubscribe“ link koji se nalazi u dnu e-maila koji vam šaljemo i na taj način ažurirati svoje preferencije ili tako što ćete nam poslati email na: tronshop.me@gmail.com.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora(LINK)